ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN OCV BUSINESS SERVICE

 

1.   Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, inkoop en andere voorwaarden van derden welke zaken wensen te doen met OCV Business Service, worden door OCV Business Service niet geaccepteerd, doch kunnen indien gewenst, op verzoek, slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van OCV Business Service worden geaccepteerd voor zover deze niet nadelig zijn voor OCV Business Service en strijdig zijn met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden. Koper/afnemer welke producten betrekt van OCV Business Service verklaart akkoord te gaan met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden.

 

2.   Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en mededelingen, waaronder mede wordt verstaan aanbie­dingen en mededelingen inzake uitvoering van werken, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. OCV Business Service is eerst gebonden, nadat zij een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd en afnemer zich akkoord verklaard met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van OCV Business Service. Alle aanbiedingen in brochures, mailings, advertenties, e.d. zijn geheel vrijblijvend. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of geda­ne toezeggingen, welke niet schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, zullen alsdan zijn vervallen.

 

3.   Levering

De in de aanbiedingen en overeenkomsten genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de koper/opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor OCV Business Service uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve (onredelijk lange) overschrij­ding van de levertijd, zal OCV Business Service nader overleg plegen met de koper/opdrachtgever.

Koper/afnemer is verplicht mede te werken aan de aflevering van de door hem gekochte producten en deze in ontvangst te nemen.

 

4.   Prijs

De verkoopprijs is berekend voor leveringen af magazijn en zijn exclusief  verpakking en transportkosten en andere opslagen of heffingen welke in verband met een overeenkomst en de uitvoering daarvan door de overheid of derden zijn of kunnen worden opgelegd. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging of aanvaarding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. In geval van verho­ging van een of ander is OCV Business Service gerechtigd de overeengeko­men prijzen dienovereenkomstig  te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden, een en ander met in inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Eventuele verzendkosten staan duidelijk vermeld in de winkelwagen. Alle prijzen zijn exclusief de kosten van implementatie, installatie en bedrijfsklare opstelling.

 

5.   Reclame

Reclames over door de koper/afnemer direct waarneembare gebreken moeten binnen een termijn van 5 dagen na de levering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten schriftelijk bij OCV Business Service zijn ingediend met een specificatie van klachten, bij gebreke waarvan het reclame­recht uit dien hoofde zal zijn vervallen.

 

6. Betaling

De totale koopsom van de gekochte producten dient door koper/afnemer contant bij aflevering (rembours), dan wel per bankoverschrijving te worden voorruit te worden voldaan, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeend of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat afnemer daarop onder zichzelf beslag legt. Voor leveringen onder rembours worden aan koper/afnemer minimaal 15,- per zending in rekening gebracht of hoger indien de kosten van inning van het te betalen bedrag hoger zijn.

 

Zakelijke kopers/afnemers kunnen een verzoek indienen, tot het verkrijgen van leveringen van producten op krediet. De kosten voor het aanvragen van een kredietlimiet ad € 65,- zullen koper/afnemer in rekening worden gebracht. Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen kan deze nooit meer bedragen dan 8 dagen na de factuurdatum . Koper/afnemer zal er zorg voor dragen dat deze termijn niet wordt overschreden en aanvaard ingeval van overschrijding de daaruit voortvloeiende kosten. Bij niet tijdige betaling is koper/afnemer zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente over de totale koopsom, ter hoogte van 2,5 % boven het officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, met een minimum van 1% per maand, vooruit  verschuldigd voor elke periode van 30 dagen of maand  welke heeft aangevangen onmiddellijke na afloop van de betalingstermijn, tot volledige betaling van de geleverde producten is geschied. In geval van betalingsverzuim van de koper/afnemer, heeft OCV Business Service het recht om op de koper/afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de eigen extra administratiekosten, van ten minste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van 100,- te verhalen. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet als de koper/afnemer meent enig recht van reclame te hebben.

 

7.   Eigendomsvoorbehoud

De door OCV Business Service geleverde goederen blijven eigendom van OCV Business Service totdat de vordering ter zake van de betreffende goederen door de koper/afnemer volledig is voldaan. Voor zover noodzakelijk behoudt OCV Business Service zich te dezer zake een stil pandrecht voor, c.q. wordt op de door OCV Business Service geleverde goederen een stil pand­recht gevestigd .

 

8.   Herroepingsrecht consument bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

8a. Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft de consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang de consument echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag deze het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken. De consument mag dus geen pc installeren of instellingen aanpassen in bijvoorbeeld een router.

8b.  Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wil de consument gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet hij dat door dit aan ons te melden via de email binnen de bedenktijd (7 dagen). Kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.  Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending aan u retourneren. Het product dient in de originele staat originele verpakking geretourneerd te worden inclusief alle toebehoren.

 

8c. Uitsluitingen herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen.

-       Producten die overeenkomstig specificaties consument door ondernemer tot stand zijn gebracht

-       CD’s, video’s, cd-roms en licenties waarvan de verzegeling is verbroken

-       Producten voor zakelijk gebruik

-       Producten die snel kunnen bederven of verouderen

-       Reserve onderdelen, zogenaamde spareparts

-       Apparatuur die geïnstalleerd is zoals bijvoorbeeld pc’s, servers, routers

-       Printers en aio waar toners in geplaatst zijn

 

9.   Aansprakelijkheid

Indien geleverde goederen en/of diensten aangetoonde fouten blijken te heb­ben, waarvoor OCV Business Service verantwoordelijk is, dan zal OCV Busi­ness Service naar eigen goedvinden de keuze hebben de betreffende goede­ren terug te nemen, te vervangen of te repareren. OCV Business Service is in geen geval verantwoordelijk voor de productieverliezen, winstderving en/of andere directe dan wel indirecte verliezen en/of schade die de ko­per/opdracht­gever  (of zijn klant) heeft geleden in verband met het gebruik of het niet kun­nen gebruiken of aanwezig zijn van de door OCV Business Service geleverde goederen en/of diensten.

 

10. Garantie

Met inachtneming van hetgeen elders is bepaald, staat OCV Business Service in, zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goe­deren als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en ge­bruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend met dien ver­stande, dat alle gebreken aan geleverde goederen, waarvan de koper/opdrachtgever bewijst dat zij binnen 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of door toeleveranciers van OCV Business Service een andere garantietermijn bepaald, na leve­ring zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ont­worpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door OCV Business Service kosteloos zullen worden hersteld, met uitzon­dering van reis- en verzendkosten.

OCV Business Service accepteert nimmer de verantwoordelijkheid voor software, geïnstalleerd op harddisks of andere bijgeleverde media.

Het aanbrengen, corrigeren of herstellen van instellingen in software vallen buiten de garantie.

 

De garantieverplichting van OCV Business Service vervalt indien de koper/afne­mer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde werk heeft verricht of door derden heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door OCV Business Service werd aangegeven of mocht worden verondersteld, op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Indien OCV Business Service ter voldoening aan zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze appara­tuur, onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Het niet nakomen van hetgeen omtrent de bepaling is overeengekomen en voorts elk verzuim door de koper/afnemer van een van zijn verplichtingen, ont­heft OCV Business Service van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Het voldoen aan haar garantiever­plichtingen als leverancier geldt als enige en algehele schadevergoeding.

 

11. Ontbinding

Indien de koper/afnemer niet, of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige ver­plichting, welke voor hem uit deze of uit andere met OCV Business Service gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper/afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. OCV Business Service heeft het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke OCV Business Service ten laste van de koper/afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

 

12. Overmacht

OCV Business Service is niet aansprakelijk voor schade door koper/opdrachtgever geleden ten gevolge van vertraging in de productie van de goederen, indien deze is veroorzaakt door natuurrampen, maatregelen van Nederlandse of andere, daar­onder begrepen buitenlandse of internationale, over­heidsorganen, brand, stakingen, arbeidsgeschillen of -onrusten, overstromingen, vertragingen in het vervoer van de goederen of door vertraging bij toeleveranciers van OCV Business Service, danwel door enige andere omstandigheid buiten de invloedssfeer van OCV Business Service gelegen, die OCV Business Service bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien. In geval van overmacht is OCV Business Service gehouden de koper/opdrachtgever schriftelijk in kennis te stellen inzake de vertraging in de aflevering of de productie onder vermelding dat zodanige vertraging veroorzaakt is onder invloed van overmacht.